Gdańsk, dnia 18.1.1974 r.

NOTATKA

z posiedzenia Komitetu Osiedlowego „Bloki Leningradzkie” w dniu 18 stycznia 1974 r

Obecnym na zebraniu przedstawiono do oceny „zadania gospodarcze Dzielnicy Gdańsk – Wrzeszcz w oparciu o projekt budżetu na rok 1974.
Po zapoznaniu zebranych z treścią materiałów otrzymanych z Dzielnicowej Rady narodowej Gd.Wrzeszcz przy piśmie znak: 0A/VII-ol8-2/74 z dnia 14.0l.1974 wniesione zostały następujące wnioski:

1. – Uwzględnić budowę w rejonie Osi dla Bloki Leningradzkie:
a/ przedszkola i żłobka z uwagi na palące potrzeby mieszkańców, Dodajemy, że uruchomienie powyższych placówek pozwoli nie pracującym obecnie matkom podjąć pracę na stanowiskach, których generalnie odczuwalny jest brak, jak., w handlu, gospodarce komunalnej sprzątaczki,w oświacie, zdrowiu itp,
b/ placówek handlowych i usługowych, gdyż budowany w chwili obecnej jedyny pawilon typu spożywczego nie zabezpieczy dostatecznie potrzeb mieszkańców naszego osiedla oraz rozbudowujących się sąsiednich, t.j. PSM „Przymorze” i „Zaspa”.
c/ domu kultury koniecznego z uwagi na brak tego typu placówki, która spełniałaby bardzo istotną rolę w wychowaniu między innymi pozaszkolnej młodzieży, nadmieniamy, że w naszym osiedlu poza szkołą i domem obecnie tę rolę spełnia ulica,
d/ garaży samochodowo-motocyklowych.
e/ wykonania utwardzonego dojścia do plaży, które stanowiłoby przedłużenie ulicy Kołobrzeskiej, „wytyczenie określonego dojścia przyczyni się do ochrony nadmorskiego pasa zieleni i lasu, które z uwagi na brak proponowanego chodnika są bardzo niszczone i dewastowane. Dzieje się to na skutek wyszukiwania indywidualnych przejść na plażę. Istniejąca sytuacja nie pozwala np. dojść na plażę osobom prowadzącym wózki z dziećmi.
2. – Uwzględnić w budżecie dotację na działalność Komitetu Osiedlowego związaną między innymi z organizowaniem imprez dla młodzieży, co przyczyni się do podniesienia kultury i porządku.
3. – Przy realizacji układania chodnika na ulicy Kołobrzeskiej prosimy uwzględnić sadzenie drzew, krzewów i zieleńców na całej jej długości.
4. – Uwzględnić podłączenie telefonów dla mieszkańców Osiedla „Bloki Leningradzkie”. W chwili obecnej mieszkańcy poza telefonem w odległej poczcie i rozmównicy, nie mają żadnych innych możliwości kontaktów telefonicznych w wypadkach koniecznych.
Na tym dyskusję zakończono.

- -