Gdańsk-Oliwa, dnia 18.1.1974 r.

NOTATKA
z przebiegu zebrania Komitetu Osiedlowego „Bloki Leningradzkie”, w dniu 18 stycznia 1974 r.

W zebraniu tym oprócz autora niniejszej notatki, uczestniczyli:
1. Radny MRU Ob. S
2. Członkowie Komitetu Osiedlowego
3. Członkowie Komitetów Obwodowych
4. Przedstawiciel wykonawcy pawilonu handlowego, przy ul.Kołobrzeskiej.

Ogółem na zebraniu było obecnych 25 osób.

Porządek dzienny zebrania :
1. Omówienie projektu budżetu DRU Gdańsk-Wrzeszcz na rok bieżący.
2. Dyskusja nad projektem budżetu.
3. Omówienie założeń do planu pracy Komitetu Osiedlowego.
4. Sprawy różne.

Ad. 1 – Z projektem budżetu zapoznał zebranych Z-ca Przewodniczącego
Komitetu Osiedlowego Ob. Cz. W toku referowania niektórych wyjaśnionych w miarę posiadanych wiadomości na ten temat udzielał nw.

Ad. 2 – W dyskusji z najważniejszych spraw poruszono m.in. :
a/ termin otwarcia pawilonu handlowego przy ul. Kołobrzeskiej . Odpowiedzi i pełnych wyjaśnień na ten temat udzielał obecny na tym spotkaniu dyrektor przedsiębiorstwa budującego ten obiekt, który oświadczył, że pawilon zostanie oddany 31.III. br., a termin otwarcia około 15 IV
Dla przyspieszenia terminu oddania Komitet Osiedlowy zobowiązał się udzielić pomocy wykonawcy w ramach czynu społecznego, Szczegóły dot. zakresu wykonawstwa robót zostaną omówione na roboczo przez strony zainteresowane.
b/ budowa Żłobka i przedszkola w rejonie bloków leningradzkich i Osiedla „D” PSM „Przymorze”
c/ wybudowanie na sezon letni kiosku z lodami i napojami chłodzącymi w rejonie „Bloków Leningradzkich”,
d/ jako b.pilną do załatwienia K.O. zgłasza nie uregulowaną przez Wydział Oświaty sprawę młodzieży – dzieci, które w tym roku rozpoczynają naukę.
Do tej pory Szkoła Nr 80 nie przeprowadziła zapisów tych dzieci, a ponadto nie uzgodniono, gdzie dzieci te mają być przygotowywane. W rejonie tym mieści się Przedszkole Nr 57, gdzie istnieje jeszcze możliwość przyjęcia tych dzieci do ogniska, ale Szkoła Nr 80 nie daje skierowań,
e/ za pilną sprawę do załatwienia w tym rejonie K.O. zgłasza brak telefonu w rejonie j.w, Proszą o informację jakie są możliwości zainstalowania ogólnodostępnego telef. dla mieszkańców oraz dla budującego się pawilonu handlowego,
f/ przyspieszenie budowy miejsc zabawowych dla dzieci,
g/ uporządkowanie dojścia do Szkoły Nr 80, co mieszkańcy zgłosili już na spotkaniach z kandydatami na radnych.
Ponadto członkowie K.O. w swoich wypowiedziach na temat zaopatrzenia skarżą się, że Referat Handlu Urzędu Dzielnicowego od miesiąca sierpnia 1973 r nie otrzymuje odpowiedzi na pisma dot. sposobu zaopatrzenia mieszkańców.
Wykazywali w swoich wypowiedziach nieudolności pracowników tego Referatu w załatwianiu tych spraw, a w dodatku ostatnio w rozmowach na ten temat traktowani są lekceważąco i niegrzecznie.
W odpowiedzi na niektóre pytania i postulaty wyjaśniłem, że wiele z poruszanych zagadnień będzie załatwianych-w najbliższym czasie, a z realizacją niektórych trzeba będzie zaczekać do następnego roku.

Ad. 3 – Prezydium K.O, przedstawiło swoje zamierzenia na najbliższy okres. M.in. K.O. nawiązał kontakt z K.O, „Park Oliwki” – gdzie w celach szkoleniowych udają się na posiedzenia poszczególnych komisji tego komitetu. Forma tej współpracy została zainicjowana przez Przewodniczącego tego K.0. Ob. Radnego dr Czachlę na spotkaniu z wyborcami „Bloków Leningradzkich” w listopadzie 73 r.
Członkowie K.O. zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie, kto przydziela środki finansowe na działalność K.O, gdyż na posiedzeniu 14.I.br. dowiedzieli się o otrzymaniu przez K.O. „Park Oliwski” 24.000,- zł.

Na zakończenie zebrania poinformowałem członków K.O. o aktualnych planach działania DRM i Urzędu Dzielnicowego.
Zebranie przebiegało w wyjątkowo dobrej i roboczej atmosferze, zakończyło się o 21,30.

- - - -